رسیدن به deadline ها

5 نکته برای رسیدن به اهداف قبل از Deadline ها

خیلی از ما از زمانی که به مدرسه می‌رفتیم یا حتی پیش‌تر از آن با Deadline ها یا همان خطوط مرگ سروکار داشتیم(که معمولاً برای انجام تکالیف مدرسه بود). مهارت ضعیف در مدیریت زمان و پیش‌بینی اغلب به کارهای دقیقه 90 ای و یک کار زیر استاندارد منجر می‌شود. در محل کار رعایت کردن deadline […]

ادامه مطلب