راه اندازی و کار با سامانه کارمندکنترل

چگونه سیستم کاری تازه کارمندکنترل را به کارمندان معرفی کنیم؟ بخش6

همانگونه که در نوشته های پیشین گفتیم، نظارت بر کارمندان هم سهمی از پس رفت را دارد. خوشبختانه برای جلوگیری از این خطرات راهکار های وجود دارد. در واقع شما حتی می‌توانید به شکلی کارمندان خود را به این سیستم معرفی کنید، تا خود کارمندان شما از بکارگیری چنین سامانه ای خوشنود باشند. آغاز به […]

ادامه مطلب