( جذب نیروی گردشگری ) از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر ف در شیراز

از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر فنی گردشگری جهت همکاری دعوت بعمل می آید. ...
04:15 57 منقضی شده