( آماده به کار ) دانشجو رشته کارگردانی سینما هستم ( مقطع لیسانس ) در تهران

دانشجو رشته کارگردانی سینما هستم ( مقطع لیسانس ) توانایی دستیار کارگردانی و تولید آثار داستانی و مس ...
06:15 100 منقضی شده