کارمند فروش و بازاریاب پر انرژی در اصفهان

با نشاط و پویا و باتجربه کافی روابط عمومی بالا فن بیان و روابط اجتماعی و کاری قوی توانایی مذاکره ح ...
20:00 5 16 مهر 1397

کارمند فروش و بازاریاب پر انرژی در اصفهان

با نشاط و پویا و باتجربه کافی روابط عمومی بالا فن بیان و روابط اجتماعی و کاری قوی توانایی مذاکره ح ...
19:00 10 16 مهر 1397