( کارآموز ) به چند نفر کار اموز رشته جهانگردی و گردشگری نیازمن در تبریز

به چند نفر کار اموز رشته جهانگردی و گردشگری نیازمندیم شرایط همکاری حضورا انجام می شود فقط خانم ها تم ...
01:00 57 منقضی شده