استخدام تکنسین خانم با رشته اپتیک لیزر در شیراز

تعدادی تکنسین کار با دستگاهای لیزر حذف با حقوق اداره کار و به صورت شیفت کاری چرخشی میباشد صبح ۸-۱۵ ع ...
13:00 151 منقضی شده